• Català
 • Español
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Italiano
 • Русский
 • Zhōngwén

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona posa a disposició dels usuaris i usuàries la seva política de protecció de dades.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu  www.tarragonaturisme.cat és:

 PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA

 CIF: P9315004C

 Adreça: carrer Major, 39, 43003 Tarragona

 Tel.: 977 25 07 95

 A/e: turisme@tarragona.cat

2.- Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades.

La recollida de les dades que ens faciliteu pels diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o altres procediments es fa de conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i té com a única finalitat prestar-vos el servei que ens sol·liciteu.

En cadascun d’aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat.

A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.

Tractament  Per a què farem servir les seves dades Quant de temps conservarem les seves dades
 Bústia de  contacte,  queixes o suggeriments  Tractarem les vostres dades per respondre la vostra sol·licitud o a qüestions o dubtes. Les vostres dades no seran cedides a tercers.

 Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi respost la vostra sol·licitud i s’hagin dut a terme les accions que siguin adequades.

 Després d’això, seran suprimides, transcorreguts els terminis de conservació legal i excepte que se’n puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals o penals.

Per a més informació, podeu consultar el Registre d’Activitats de Tractament del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’exercici de les competències pròpies de les administracions públiques, la prestació dels serveis que ens heu sol·licitat i el consentiment de la persona interessada.

En cap cas no es duran a terme decisions automatitzades a partir de les vostres dades.

No es transferiran les vostres dades personals fora de l’espai econòmic europeu, a països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la vostra autorització expressa prèvia.

Tota la informació que faciliti l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al Patronat o a tercers. El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona es reserva el dret a excloure dels serveis qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que escaiguin en dret.

3.- Cessió o comunicació de dades a tercers

Amb la finalitat de prestar correctament el servei, es poden proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (apps, allotjaments web, derivacions de serveis), les quals tractaran les vostres dades com a «encarregats de tractament».

Aquesta gestió de les vostres dades es fa únicament i exclusivament per garantir la realització, la seguretat i la disponibilitat dels serveis que us oferim, garantint que aquestes entitats apliquen les mesures de caràcter tècnic, jurídic i organitzatiu i les bones pràctiques de seguretat de la informació. D’aquesta manera, s’evita l’alteració o la pèrdua de les dades, el tractament, l’accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa en cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es farà cap comunicació de les vostres dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4.- Els vostres drets en facilitar les dades

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les vostres dades, exercint els drets següents:

 • Accés a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem.
 • Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o la rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les vostres dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no se’n faci cap tractament, fora de les dades que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les vostres dades.
 • Portabilitat de les vostres dades: sol·licitar que us lliurem les dades en un format compatible per trametre’l a un tercer que us hagi d’oferir un servei.

Per exercir aquests drets, ens podeu fer arribar un escrit indicant quin dret voleu exercir (accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat de les dades) i adjuntant una còpia del DNI presencialment o per correu ordinari a: Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana situada a la plaça de la Font, 1, 43003 Tarragona, o mitjançant el tràmit específic de la Seu Electrònica, «Exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les dades personals».

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si voleu més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades:

 Delegat de protecció de dades

 A/e: dpd@tarragona.cat

 Adreça: carrer Major, 39, 43003 Tarragona

6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració pública catalana. Si considereu que el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ha incomplert algun dels preceptes que s’estableixen en aquesta normativa us hi podeu adreçar per interposar-hi una reclamació.