Estatuts

L'any 1983, l'Ajuntament de Tarragona crea el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona com a Organisme Autònom Local. Dotat de personalitat jurídica pròpia, es regeix pels estatuts següents: